Návštěvní řád

V Brně dne 28.6.2014

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
FOTBALOVÝ STADION SK ŘEČKOVICE

Základní ustanovení

 1. Provozovatelem stadionu je SK Řečkovice, Novoměstská 1941/4, 621 00 Brno
 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu, a to zejména za účelem pohybové aktivity, sportovního tréninku,sportovních soutěží,utkání a kulturních akcí.
 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách. 
 4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazujese je dodržovat.
 5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce budeosoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení. 
 6. Fotbalový areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem (hřiště má zabudovány dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty), dvě tribuny, budovu hlavní s kabinami,šatnami pro rozhodčí a hráče, toalety a sprchy.V přední části areálu je restaurace s toaletami, venkovní zahrádka a zpevněné i nezpevněné plochy.


Vstup a pobyt v areálu

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz jednotlivých částí areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů zástupce provozovatele a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 2. Areál je veřejnosti přístupný denně od 10:00 do 22:00 hodin v průběhu celého roku.  Mimo stanovenou provozní dobu je vstup do areálu nepovoleným osobám zakázán. 
 3. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby. 
 4. Vstup dětí a mladistvým do 18 let na travnatou plochu fotbalového hřiště je povolen jen v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby (starší 18 let). 
 5. Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. 
 6. Na hrací plochu mohou vstupovat pouze návštěvníci, kteří provozují činnost pro kterou je sportoviště určeno a to v době sjednané s provozovatelem. 
 7. Návštěvníci – sportovci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, herní pravidla a zásady bezpečného provádění sportovních a jiných aktivit. 
 8. Přístup do areálu šaten jen za doprovodu trenérů a vedoucích mužstev.
 9. Na hrací plochu je povolen vstup ve sportovní obuvi a ve sportovním oblečení.
 10. Na hrací plochu nelze vstoupit za podmínek: v případě, že je povrch hřiště podmáčen, v případě nutné údržby (sekání, zavlažování, hnojení, chemický postřik).


Povinnosti návštěvníků areálu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem
  probíhající sportovní akce.
 2. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech, jsou-li tato místa k dispozici. Provozovatel areálu neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání a úschově věcí.


Zákazy

V prostorách areálu je zakázáno:

 1.  Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
 2. Konzumovat vlastní nápoje. 
 3. Vynášet nápojové sklo z areálu.
 4. Přelézat či jinak překonávat oplocení areálu. 
 5. Používat vybavení dětského hřiště k jiným účelům a jiným způsobem než ke kterému jsou určena. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče nebo jiný svěřený doprovod. 
 6. Vjíždět motorovými vozidly, výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu schválených provozovatelem. Povolená rychlost je do 10 km/hod. 
 7. Užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízeníviditelně označena.
 8. Jezdit na kole, in-line bruslích a skateboardech mimo asfaltové plochy. Tato činnost je povolena za zvýšené opatrnosti pouze na vlastní riziko.
 9. Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
 10. Poškozovat vybavení areálu a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky). 
 11. Užívat omamné látky.
 12. Stanovat a nocovat.
 13. Vnášet natlakované nádoby.
 14. Vstupovat na fotbalovou hrací plochu a do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky.
 15. Vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky.
 16. Kouření (kromě prostor k tomu určených) a používání otevřeného ohně.
 17. Ničit zařízení a jeho vybavení.
 18. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vylepovat reklamní letáky. 
 19. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená. 
 20. Lézt po konstrukcích a sítích.


 Pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí

 1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádku, přísluší provozovateli a pořadatelské službě. 
 2. Pořadatel akce přebírá na dohodnutou dobu trvání akce sjednanou část sportovního areálu. 
 3. Pořadatelé akcí mají povinnost zajistit v dostatečném počtu osob (podle velikosti akce)pořadatelskou službu, která musí být viditelně označena.
 4. Pracovník provozovatele společně s pořadatelem přebírá zařízení a kontrolují stav předávaných prostor. Případné zjištěné závady zapíše správce do „Knihy závad".  Při zpětném přebírání zařízení v případě vzniklých závad a škod je ten, kdo je způsobil povinen uhradit náklady spojené s jejich odstraněním. 
 5. Pořadatel je povinen zajistit, aby počet diváků nepřekročil stanovenou kapacitu hlediště.
 6. Pořadatel akce je povinen zabezpečit volný porost pro možný únik osob z jakéhokoliv místa hlediště dvěma směry. 
 7. Pořadatel akce je povinen mít proškolenou požární hlídku.


Odpovědnost za škody
a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. 
 2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. 
 3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstupu do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.
 4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.Účinnost


Tento návštěvní řád byl schválen VV SK Řečkovice a je platný od 1. 7. 2014.

Náš klub je finančně podporován městem Brnem.